Pondělí, 2 října, 2023

Společnost WHAT publishing, IČO 24197700, se sídlem Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 120 00 Praha 2, C187803 vedená u Městského soudu v Praze, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu osobních práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich údajů společnostní WHAT publishing.

WHAT publishing (WHAT NEWS), zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice Q5/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

VYMEZENÍ UŽITÝCH POJMŮ

 1. osobní údaj – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
 2. subjekt údajů – subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
 3. správce – správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;
 4. zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;
 5. příjemce – příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;
 6. zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;
 7. veřejná evidence – veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu (i) veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností; (ii) a další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

ÚČEL A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

WHAT publishing (WHAT NEWS), zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s GDPR, přičemž tyto osobní údaje WHAT publishing (WHAT NEWS) shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně tři roky po jeho skončení nebo po dobu jednoho roku, pokud k uzavření smlouvy nedojde.

ZÁKLADNÍ ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ WHAT PUBLISHING

 • splnění kupní smlouvy se subjektem údajů [čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR] – např. zpracování objednávky zboží, zákaznická podpora, odstoupení od smlouvy, reklamace;
 • splnění právní povinnosti, která se na WHAT publishing (WHAT NEWS) vztahuje [čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR] – např. evidence daňových dokladů;
 • účely oprávněných zájmů WHAT publishing (WHAT NEWS) [čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR] – např. doručování newsletteru zákazníkům WHAT publishing (WHAT NEWS) (podle bodu 47 důvodů GDPR lze zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce);
 • souhlas [čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR] pro bonusový program.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ WHAT PUBLISHING (WHAT NEWS)

WHAT publishing (WHAT NEWS) zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • při prodeji v e-shopu zpracovává WHAT publishing (WHAT NEWS) osobní údaje nezbytné pro doručení a vyúčtování produktů, vyřízení odstoupení od kupní smlouvy a reklamace, jmenovitě identifikační údaje (titul, jméno, příjmení), adresní údaje (doručovací, eventuálně fakturační adresa), kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa, číslo účtu pro vrácení kupní ceny).

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

WHAT publishing (WHAT NEWS) získává osobní údaje výlučně od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy, případně partnerského obchodního vztahu.

ZPRACOVATELÉ A PŘÍJEMCI

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle společnosti a jejích zaměstnanců zpracovávány také Zpracovateli WHAT publishing (WHAT NEWS) a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ WHAT PUBLISHING (WHAT NEWS):

 • Egidas economic services s.r.o. při vedení účetnictví WHATpublishing;
 • WordPress na jehož platformě provozuje WHATNEWS e-shop;
 • osoby, které poskytují WHATpublishing právní služby a jiné osoby, které poskytují nebo přijímají služby v souvislosti s plněním smluvních nebo zákonných povinností WHAT publishing (WHAT NEWS).

WHAT publishing (WHAT NEWS) zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je společností WHAT publishing technicky a organizačně zabezpečena v souladu s GDPR. Stejné zabezpečení vyžaduje WHAT publishing i od zpracovatelů osobních údajů, s nimiž má uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

WHAT publishing informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí předání osobních údajů vyžadovat.

WHAT publishing nepředává osobní údaje pro marketingové účely třetích osob. Zpracovávané osobní údaje nejsou přenášeny do zahraničí ani nejsou přístupné ze zahraničí.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Právo na informace: 
Subjekt údajů má právo kdykoli požadovat informace o svých osobních údajích zpracovávaných WHAT publishing, o jejich původu, příjemcích nebo ka tegoriích příjemců, kterým byly předány, a o účelu uložení osobních údajů. V případě žádosti o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů mohou být za všechny další kopie, nad rámec první kopie, účtovány přiměřené administrativní náklady. Toto neplatí pro informace podávané elektronicky.

Právo odvolat souhlas: 
Udělený souhlas ke zpracování osobních údajů, můžete subjekt údajů odvolat kdykoli bez udání důvodu, s účinky do budoucna. K od volání souhlasu postačuje zaslat e-mail info@whatnews.cz, eventuálně na poštovní adresu uvedenou v záhlaví.

Právo na opravu: 
Subjekt údajů může žádat o změnu svých nepřesných či nesprávných osobních údajů.

Právo na výmaz a omezení zpracování: 
Subjekt údajů má právo na výmaz a omezení zpracování svých osobních údajů. K tomu postačuje zaslat e-mail na info@whatnews.cz, eventuálně na poštovní adresu uvedenou v záhlaví. Pokud by výmaz odporoval zákonným, smluvním, daňověprávním, obchodněprávním povinnostem uchovávání nebo jiným zákonem stanoveným důvodům, může být místo výmazu osobních údajů pouze omezeno jejich zpracování. Subjekt údajů bude o provedení výmazu či omezení zpracování informován.

Právo na přenositelnost osobních údajů: 
Na žádost subjektu údajů vydá mu WHAT publishing jejich opis v běžně používaném formátu.

Právo podat námitku: 
Subjekt údajů má právo podat kdykoli a bez udání důvodů námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu WHAT publishing. K tomu postačuje zaslat e-mail na info@whatnews.cz, eventuálně na poštovní adresu uvedenou v záhlaví.  Na základě toho bude subjekt údajů z přímého marketingu WHAT publishing vyřazen.

Zavří­t reklamu